İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Adres: M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR

Telefon::(232) 376 71 76
Faks::(232) 376 71 00

Harita

İAOSB Sanayi Parseli Açık Artırma İhale İlanı

1990 yılında resmi açılışı yapılan, 600’den fazla fabrikanın üretim yaptığı, elektrik, su, atıksu arıtma tesisi ve doğalgaz gibi tüm altyapısı tamamlanmış, ülkemizin en modern ve en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 7 (yedi) adet Sanayi Parseli AÇIK ARTIRMA İHALESİ ile tahsis edilecektir.        
 
Açık artırma ihalesi ile tahsis edilecek sanayi parsellerimiz;

 

 

Ada No

Parsel No

Alanı m2

Muhammen Bedeli

İhale Teminat Tutarı

1

22485

4

3.000,17

10.000 TL/m2

     900.051 TL

2

22485

8

3.000,17

10.000 TL/m2

   900.051 TL

3

22485

25

5.000,28

10.000 TL/m2

   1.500.084 TL

4

22485

26

5.000,28

10.000 TL/m2

  1.500.084 TL

5

22485

28

5.000,18

10.000 TL/m2

  1.500.054 TL

6

2135

14

6.689,30

10.000 TL/m2

  2.006.790 TL

7

2135

21

11.113,35

10.000 TL/m2

  3.334.005 TL

 

  • Tahsis edilecek sanayi parsellerinin altyapıları tamamlanmış ve inşaata hemen başlanabilecek durumdadır.
  • İmar durumu; Kat Alanları Katsayısı (Emsal): 1
 
İHALE ŞARTLARI    :
 
1 - İhaleye iştirak etmek isteyenler aşağıdaki belgeleri getirmek zorundadırlar;
 
a) Sanayi Odası sicil kayıt suretinin,
b) Açık artırma ihalesi ile tahsis edilecek olan her bir parsel için ihale bedelinin %3’ü tutarındaki ve yukarıdaki tabloda gösterilen ihale teminatının (satın alınmak istenilen parsel adeti kadar banka teminat mektubu ya da bloke çek),
c) Yetkililerce imzalanmış İAOSB parsel tahsis şartları taahhütnamesinin,
d) Noter tasdikli imza sirküleri veya yetki belgesinin,
 
En geç 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
 
2 - Birinci maddede yazılı belgeleri eksik getirenler ihaleye alınmaz.
3 - İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ihaleyi yapıp yapmama veya erteleme yetkisine sahiptir.
4 - Artırmayı kazanan tarafından İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne, ihale tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde ihalede tespit edilmiş bedelin;
 
a) %25’i (yüzde yirmi beşi) defaten, bakiye kalan miktar ise birer ay vadeli ve eşit taksitler halinde 12 (on iki) ayda ödenecektir.
b) Tamamı peşin olarak ödenmek istenildiği takdirde, defaten ödenmesi gereken ihale bedelinin %25’inden sonra bakiye kalan miktara (%75’ine) T.C. Merkez Bankası Para Piyasası Kurulunun oranları içinde tespit edilen marjinal fonlama oranı nispetinde peşin ıskontosu düşülerek ödenecektir.
5 - Vadesinde ödenmeyen taksitlere aylık kamu alacaklarına uygulanmakta olan gecikme faizi tahakkuk ettirilecektir.
6 - İhale neticesinde kesinleşen peşin ödenecek miktar (ihale bedelinin %25’i) ihale tarihinden itibaren en geç yedi takvim günü içerisinde ödenmediği takdirde ihale şartı yerine getirilmemiş sayılarak ihale iptal edilecek, ihale teminatı İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesince irat kaydedilecektir.
7 - OSB Uygulama Yönetmeliğinin 54. maddesinde belirtilen OSB’lerde kurulamayacak tesisler ve aşırı su tüketen tesisler İAOSB’de kurulamaz.
8 - Söz konusu fabrika kurulacak alanda doğalgaz şebekesi bulunmaktadır. Isınma ve üretim için doğalgaz dışında yakıt kullanılmayacaktır.
9 - 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nin arsa tahsis iptali ile ilgili 60. maddesi gereği;
a) Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan,
b) Yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını almayan, 
c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED olumlu” kararı almayan katılımcılara yapılan tahsis, OSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir.
 
   
İhale tarihi: 03 Ekim 2023 Salı       Saati: 14.00          Yeri: İAOSB Bölge Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için tel: (232)  376 71 76 - 209     Faks: 376 71 00       e-posta: iaosb@iaosb.org.tr

 

İAOSB Yerleşim PlanıİAOSB MedyaİAOSB Haber DergisiİAOSB Tanıtım FilmiİAOSB Dosya İndir